سامانه هوش تجاری شمص تامین رونمایی شد

سامانه هوش تجاری برای کنترل سرمایه در گردش بنگاه های وابسته به شستا توسط شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (شمص) در حاشیه اختتامیه نمایشگاه...