اینفوگرافی: بازنشستگی جهانی

نظام‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف چگونه رتبه‌بندی می‌شوند؟

629

کشورهای مختلف در دنیا اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، برای دوران بازنشستگی نیروی کار خود، نظام‌های مختلف با مکانیسم‌های متفاوت تعریف کرده‌اند. نظام‌هایی که هم در پرداخت‌ حق بازنشستگی از طرف نیروی کار و دولت و هم پرداخت مستمری برای بازنشستگان راهکارهای مختلفی دارند. شاخص بازنشستگی جهانی که جزییات آن در اینفوگرافیک قابل مشاهده است، با استفاده از یکسری متغیرها و زیرشاخص‌ها این نظام‌ها را (مورد استفاده در کشورهای OECD) با هم مقایسه کرده است. در این رتبه‌بندی کشور دانمارک در جایگاه اول قرار گرفته است و با سنجه شاخص بازنشستگی جهانی بهترین نظام بازنشستگی را دارد. هلند، استرالیا، سوئد و سوئیس نیز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

نظر شما چیست؟